Bộ tượng tam không

Tượng gỗ tam không, bộ tượng chú tiểu tam không, không nghe không nói không nhìn cho tâm thanh tịnh, không nghe không thấy không nhìn cho tâm thanh tịnh cho mình bình an

Hiển thị một kết quả duy nhất